Våra kunders och samarbetspartners förtroende är våra största tillgångar.
För oss är det därför viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter korrekt enlighet med GDPR/Dataskyddsförordningen.

Läs mer om dina rättigheter nedan, du kan även läsa mer om dina rättigheter på tillsynsmyndighetens webbplats.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer och IP-nummer kan klassas som personuppgifter.
Ett organisationsnummer är en personuppgift om det handlar om en enskild firma. GDPR/Dataskyddsförordningen gäller dock inte juridiska personer.

NÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en kundrelation. Personuppgifter kan även komma att behandlas vid kontakt med leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter.
Uppgifterna behandlas huvudsakligen av oss för ingående, administration och fullgöres av ingångna avtal, samt för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag.
Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du besöker vår webbplats eller när du har kontakt med oss.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig är exempelvis:
Företagsnamn, Organisationsnummer, Namn, Adress, Telefonnummer och e-postadress/er.
Men även Kundnummer, Betalningsuppgifter, Uppgifter om dina inköp, IP-adress och information
om din användning av denna webbplats.

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Stålkomponenter JCN AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen och ansvarar för att sådan behandling sker enligt GDPR.

VAD HAR VI FÖR LAGLIG GRUND ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTER OM DIG?

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, exempelvis för att genomföra förfrågningar, köp och för att kunna fakturera dig.
I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.
Vi sparar dock endast de uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla denna rättsliga förpliktelse.
En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.
Slutligen kan vi behandla dina personuppgifter med stöd av ditt uttryckliga samtycke. Detta samtycke kan återkallas av dig. 

För att återkalla ett samtycke kontaktar du oss via de kontaktuppgifter du finner under Kontakta Oss.

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTER OM DIG?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Privacy information.
Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen.
 
VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL?
Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga säkerhets- eller tekniska problem.
Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Stålkomponenter´s leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer vi vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt samtycke till det

HUR SKYDDAS DINA UPPGIFTER?
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs, både tekniska och organisatoriska, för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerhetsställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

DINA RÄTTIGHETER
Stålkomponenter ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av begära:
Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna informationstext vid behov.
Den senaste versionen av ”Privacy Information” finns alltid finnas tillgänglig på vår hemsida, och via nerladdningsbar länk.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.